Kiểm soát ra vào cửa

Khóa điện từ, thiết bị kiểm soát ra/vào cửa. Nút bấm không tiếp xúc, thiết bị kiểm soát sử dụng mã vạch, mã phím số